RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
10:00~18:00 Poniedziałek~Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Ubezpieczenie na narty i dla sportowców: SKI SPORT

Ubezpieczenie Turystyczne na cały świat
 SKI & SPORT

Cena składki zależy od ilości dni, Sumy Ubezpieczenia, wariantów itd...
Aby uzyskać pełną informację o cenie, prosimy o:
kontakt (kliknij)

Ubezpieczenie SKI & SPORT
Zabezpieczy Ciebie i Twój sprzęt sportowy w razie nieoczekiwanych zdarzeń podczas amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportu.
Jest przeznaczone dla: osób amatorsko lub wyczynowo uprawiających sporty, np. narciarstwo, snowboarding.
Działa w sytuacji gdy: uprawiając sport, wyrządzisz szkody osobom trzecim lub, gdy uszkodzeniu ulegnie Twój sprzęt sportowy.
Co od nas otrzymujesz:
- ochronę w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą Ci odebrać radość z podróżowania i uprawiania sportów;
- zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem ;
- zwrot kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sportowego ekwipunku, zagubienia karnetu lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
W zależności od Twoich oczekiwań i potrzeb, możesz wybrać jeden z dwóch dostępnych pakietów tego ubezpieczenia: pakiet podróży krajowej SKI POLSKA I SPORT POLSKA oraz pakiet podróży zagranicznej SKI ŚWIAT I SPORT ŚWIAT.

Ubezpieczenie SKI POLSKA I SPORT POLSKA
Wybierz pakiet podróży krajowej, jeżeli rozwijasz swoje sportowe pasje na terenie Polski. W ich ramach otrzymasz od nas szereg świadczeń i udogodnień, które pozwolą Ci cieszyć się każdą aktywną chwilą.

Ubezpieczenie SKI ŚWIAT I SPORT ŚWIAT
Ten pakiet ubezpieczenia jest Ci potrzebny, jeżeli uprawiasz sport poza granicami Polski. Rozwijaj swoją pasję tam gdzie chcesz, my zapewnimy Ci komfort i bezpieczeństwo.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI&SPORT TU Europa SA
Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
Postanowienia ogólne §1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI&SPORT, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU umowa ubezpieczenia może być zawarta w następujących pakietach:
1) pakiet podróży krajowej:
a) SKI POLSKA,
b) SPORT POLSKA,
2) pakiet podróży zagranicznej:
a) SKI ŚWIAT,
b) SPORT ŚWIAT.
3. Ubezpieczenie w pakiecie SKI POLSKA obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenie w pakiecie SPORT POLSKA obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

5. Ubezpieczenie w pakiecie SKI ŚWIAT obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,
2) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego,
3) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
4) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

6. Ubezpieczenie w pakiecie SPORT ŚWIAT obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
2) ubezpieczenie kosztów związanych z
opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
3) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
4) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

7. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Za porozumieniem stron może zostać zawarta jedna umowa ubezpieczenia na podstawie kilku odrębnych warunków ubezpieczenia.
9. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa może być rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów.
10. Zobowiązania wynikające z niniejszych OWU, Towarzystwo wykonuje za pośrednictwem Centrum Pomocy, którego numer telefonu i faksu są podane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Definicje § 2
1. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę pod numerem telefonu i faxu, wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
2. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawić się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle;
3. choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
4. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
5. franszyza integralna – wartość, do wysokości której Towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość – wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty;
6. franszyza redukcyjna (udział własny) – kwota, o którą Towarzystwo zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia;
7. karnet narciarski – karnet uprawniający w okresie ubezpieczenia do korzystania z tras zjazdowych i wyciągów narciarskich, znajdujących się w pobliżu miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego lub dokument potwierdzający wykupienie uczestnictwa w zajęciach w szkółkach narciarskich lub snowboardingu;
8. kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w
wyniku rabunku;
9. kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy Ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem, którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
10. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
11. leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
12. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, które przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych; pobyt w szpitalu trwający co najmniej 24 godziny;
13. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
14. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
15. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły, nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
16. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
17. osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie;
18. osoba trzecia -  osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia, która doznała szkody osobowej lub rzeczowej w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów objętych umową ubezpieczenia;
19. podróż krajowa – pobyt Ubezpieczonego na terytorium Polski, lecz poza miejscem zamieszkania;
20. podróż zagraniczna:
1) pobyt Ubezpieczonego poza granicami Polski;
2) w sytuacji jeśli krajem rezydencji dla tego Ubezpieczonego jest kraj inny niż Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. 1;
21. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z
doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
SE 22. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
23. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;
24. sprzęt narciarski – obejmuje pojęcie:
1) nart biegowych lub zjazdowych wraz z wiązaniami narciarskimi, kijkami, butami narciarskimi,
2) snowboardu wraz z wiązaniami,
3) nart wodnych,
4) desek windsurfingowych wraz z osprzętem: statecznik, pędnik (maszt, bom żagiel), przedłużka do masztu, linki trapezowe, trapez;
25. sprzęt sportowy – sprzęt sportowy niezbędny do uprawiania sportów wysokiego ryzyka i turystyki kwalifikowanej, w tym sprzęt narciarski;
26. szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy;
27. szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
28. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą w Polsce, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 37.800.000pln;
29. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny;
30. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
31. Ubezpieczony – osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, jak i cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia;
32. uprawianie narciarstwa – uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego, jazda na snowboardzie, nartach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu;
33. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w
razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) dalszym spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
SK 34. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy, m.in.: uprawianie narciarstwa, jazda na rowerze, pływanie żaglówką i kajakiem;
SW 35. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych albo w celach zarobkowych, jak również udział w zawodach, wyścigach, treningach sportowych oraz w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach
...

Cały regulamin ubezpieczenia dostępny jest pod linkiem: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI & SPORT
Szczegółowe informacje dotyczące produktów udzielane są bezpośrenio w naszym biurze podczas sprzedaży.
Prosimy o:
kontakt (kliknij)

powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2020. All rights reserved.