RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
9:00-18:00 Poniedziałek - Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Ubezpieczenia Turystyczne SPORT FUN, wariant Active Fun, Max Fun
Ubezpieczenie Turystyczne na cały świat
SPORT & FUN


WERSJA  ACTIVE FUN  i  MAX FUN

Cena składki zależy od ilości dni, Sumy Ubezpieczenia, wariantów itd... Aby uzyskać pełną informację o cenie, prosimy o: kontakt (kliknij)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPORT & FUN TU Europa S.A.
Rozdział I.
Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń Postanowienia ogólne § 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SPORT & FUN,
zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU związanym z uprawianiem turystyki kwalifikowanej.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancieActive Fun, Max Fun.
3. Ubezpieczenie w wariancie Active Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Active Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
6) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
8) ubezpieczenie koszów wypożyczenia sprzętu sportowego,
9) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4. Ubezpieczenie w wariancie Max Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Max Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
8) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
9) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
10) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

5. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy
w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów karnetu narciarskiego, ubezpieczenia kosztów wypożyczenia sprzętu
sportowego może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z następstwami chorób przewlekłych.
6. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzone o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów.
7. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie ARTROSKOPII I REHABILITACJI,
2) ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”,
3) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej,
4) ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej,
5) ubezpieczenie CAR ASSISTANCE podczas podróży zagranicznej,
6) ubezpieczenie FAMILY ASSISTANCE.
8. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia obejmującej: ubezpieczeniekosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenie pomocy w podróży, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego i opóźnienia w dostarczeniu sprzętu sportowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie ARTROSKOPII I REHABILITACJI, ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”, ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej, ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenia CAR ASSISTANCE, ubezpieczenia FAMILY ASSISTANCE, Towarzystwo wykonuje za pośrednictwem Centrum Pomocy, którego numer telefonu i faksu, są podane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
9. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wykonywane są bezpośrednio przez Towarzystwo.
10. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z za strzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Definicje § 2
1. akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych w szczególności działania straży pożarnej, policji lub innych służb publicznych;
2. bagaż podróżny – rzeczy należące do Ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży;
3. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę pod numerem telefonu i faxu, wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
4. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście
tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawiać się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle;
5. choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
6. choroba tropikalna – choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych;
7. deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego; pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
8. dewastacja – rozmyślne działanie skutkujące zniszczeniem/uszkodzeniem przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem dokonania lub dokonaniem rabunku lub kradzieży z włamaniem;
9. dom – samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem i piwnicą;
10. dym i sadza – zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem:
1) spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych,
2) pożaru, niezależnie od miejsca jego powstania;
11. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
12. franszyza integralna – wartość, do wysokości której Towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość – wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącenia jakiejkolwiek kwoty;
13. franszyza redukcyjna (udział własny) – kwota, o którą Towarzystwo zmniejsza ustalone łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia;
14. grad – opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;
15. huragan – wiatr wyrządzający masowe szkody i osiągający pręd kość co najmniej 88 km/h ustaloną, przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
16. karnet narciarski – karnet uprawniający Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do korzystania z tras zjazdowych i wyciągów narciarskich lub dokument po twierdzający wykupienie uczestnictwa w zajęciach w szkółkach narciarskich lub snowboardingu;
17. koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
18. kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
19. kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy Ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
20. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie po naturalnych zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał;
21. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa
otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
22. leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
23. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co
najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
24. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
25. miejsce ubezpieczenia – adres mieszkania lub domu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym znajdują się przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową;
26. mieszkanie – znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiąca na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności Ubezpieczonego, a także lokal, do którego przysługuje Ubezpieczonemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stanowi miejsce stałego zamieszkania Ubezpieczonego;
27. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
28. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
29. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
30. osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie;
31. osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie w czasie podróży zagranicznej, celem sprowadzenia do kraju;
32. osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia;
33. osoba wezwana do towarzyszenia – osoba bliska lub inna wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu;
34. osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością człowieka;
35. podróż – pobyt Ubezpieczonego poza miejscem stałego zamieszkania;
36. podróż zagraniczna
1) pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w sytuacji, jeśli krajem rezydencji dla Ubezpieczonego jest kraj inny niż Rzeczpospolita Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju
rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. 1);
37. pomieszczenia przynależne – pomieszczenia budynku wielorodzinnego znajdujące się w wyłącznym użytkowaniu Ubezpieczonego, do których nie prowadzi bezpośrednie przejście z części mieszkalnej;
38. powódź – nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody i wylania z koryt wód płynących i stojących wskutek:
1) nadmiernych opadów atmosferycznych,
2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
3) topnienia kry lodowej,
4) tworzenia się zatorów lodowych,
5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych;
39. pożar – działanie ognia, który rozszerzył się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile;
40. przedmioty osobistego użytku – środki higieny osobistej, w tym jednorazowa maszynka do golenia, bielizna osobista stosowna do pory roku, płyn oraz opakowanie do soczewek;
41. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
42. ruchomości domowe – przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób bliskich, znajdujące się w mieszkaniu lub domu, za które uważa się wyłącznie: meble wszelkiego rodzaju (w tym również wbudowane), sprzęt AGD (w tym również zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do nich, a także części do samochodów, motocykli, motorowerów,
elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograficzny, komputerowy,
przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, konsole do gier, odtwarzacze Mp3;
SE 43. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
44. sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
SR 45. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;
46. sprzęt sportowy – sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej;
47. stałe elementy mieszkania lub domu – tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w mieszkaniu lub domu w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi:
1) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody,
2) zlewozmywak, kuchnia gazowa,
3) przegrody/ścianki działowe,
4) drzwi wraz z futrynami i zamkami,
5) okna łącznie ze szkleniem, ościeżnicami i zamknięciami,
6) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi,
7) obudowy instalacji i grzejników,
8) powłoki malarskie,
9) tynki ścian i sufitów,
10) okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,
11) podłogi,
12) podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawy oświetlenia,
13) wentylatora, zakończenia instalacji ppoż,
14) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki),
15) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory,
16) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego;
48. stłuczenie szyb – rozbicie szyb w drzwiach i oknach, z wyłączeniem szyb stanowiących zabudowę balkonów/loggi/tarasów;
49. szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
50. szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy;
51. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą w Polsce,
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625,
kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 37 800 000 zł;
52. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny;
53. trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi;
54. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
55. Ubezpieczony – Ubezpieczający, a w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek osoba fizyczna, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
56. uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia;
57. uderzenie pojazdu mechanicznego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu;
58. upadek pojazdu powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
SK 59. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy m.in. uprawianie narciarstwa, snowboardu, windsurfingu, pływanie żaglówką i kajakiem, jazda na rowerze;
60. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci
Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) dalszym spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
61. wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom jakie należy ponieść w celu odbudowy/odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu z przed zdarzenia (z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów) lub koszty zakupu przedmiotu porównywalnej jakości, klasy;
62. wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanym dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników – obowiązuje warunek – aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również Implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego cienieniem zewnętrznym a także eksplozję materiałów wybuchowych (np. podłożenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych);
63. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział
w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
64. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – podjęcie przez Ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwięk szające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się w szczególności:
1) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
2) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
3) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
4) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
5) działania i wykonywanie czynności pod wodą;
65. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary wskutek:
1) awarii przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2) awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych, itp.,
3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
4) awarii instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodnokanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody,
6) zalania wodą pochodzącą z:
a) urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki i innych na skutek ich awarii,
b) uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii,
c) innego lokalu w budynku wielorodzinnym,
7) zalania przez osoby trzecie.
...
Cały regulamin ubezpieczenia dostępny jest pod linkiem:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sport and Fun 
Szczegółowe informacje dotyczące produktów udzielane są bezpośrenio w naszym biurze podczas sprzedaży.
Prosimy o:
kontakt (kliknij)
powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2019. All rights reserved.