RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
10:00~18:00 Poniedziałek~Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Ubezpieczenie Turystyczne na cały świat TRAVEL WORLD Długoterminowe, przeznaczenie

 Ubezpieczenie TRAVEL WORLD Długoterminowe
 Ubezpieczenie Turystyczne na cały świat...
 Ubezpieczenie do Chin, Ubezpieczenie do Mongolii, Ubezpieczenie do Indii, Ubezpieczenie do Turcji, ubezpieczenie na krym ... Obejmuje cały świat.

Co to jest ubezpieczenie TRAVEL WORLD Długoterminowe?
To ubezpieczenie które, zabezpieczy Cię na wypadek, gdy ucierpisz wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas częstych podróży zagranicznych.
Jest przeznaczone dla: osób często wyjeżdżających za granicę.
Działa w sytuacji, gdy: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi Ci podróżowanie
Co od nas otrzymujesz: zapewnimy Ci poczucie bezpieczeństwa i komfort podróży nawet w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń, przez 90, 180, 365 dni w roku. Otrzymasz dostęp do całodobowego Centrum Pomocy, usług medycznych, technicznych oraz informacyjnych W ramach tego ubezpieczenia możesz zakupić dodatkowy pakiet usług:
* Komfortowa Kieszeń: ubezpieczenie drobnych rzeczy osobistych
* Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej
Ze względu na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, stworzyliśmy dwa różne warianty ubezpieczenia: Standard Plus i VIP. Porównaj je i wybierz spośród nich ten, który w największym stopniu odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Ubezpieczenie TRAVEL WORLD długoterminowe wariant STANDARD PLUS
W wariancie STANDARD PLUS oferujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i transportu, do sumy 30.000 lub 40.000 EUR oraz szereg dodatkowych usług (np.: pokrycie kosztów przerwania podróży, transportu niepełnoletnich dzieci, pomoc w razie utraty ważnych dokumentów lub środków płatniczych, etc.).

Ubezpieczenie TRAVEL WORLD długoterminowe wariant VIP
W tym wariancie możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia do 60.000 EUR, szereg dodatkowych usług (np.: pokrycie kosztów przerwania podróży, transportu niepełnoletnich dzieci, pomoc w razie utraty ważnych dokumentów lub środków płatniczych, etc.), a także rozbudowany pakiet opieki nad Twoimi bliskimi.

Cena składki zależy od ilości dni, Sumy Ubezpieczenia, wariantów itd... Aby uzyskać pełną informację o cenie, prosimy o:
kontakt (kliknij)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.
Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Travel World, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Standard, Standard Plus, VIP lub THE BEST.
3. Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego.

4. Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

5. Ubezpieczenie w wariancie VIP obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji VIP,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

6. Ubezpieczenie w wariancie THE BEST obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji THE BEST,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
7) ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”,
8) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.

7. W ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w wariancie Standard oraz wariancie Standard Plus umowa ubezpieczenia może być zawarta
w opcji Mini lub w opcji Max, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia.
8. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wariancie Standard Plus umowa ubezpieczenia może być zawarta w opcji Mini lub w opcji Max, w zależności
od wysokości sumy gwarancyjnej.
9. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Za porozumieniem stron może zostać zawarta jedna umowa ubezpieczenia na podstawie kilku odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia.
11. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie THE BEST zostaje rozszerzona o ryzyka określonej w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem turystyki kwalifikowanej,
2) następstwami chorób przewlekłych.
12. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariantach Standard, Standard Plus, lub VIP może zostać rozszerzona odpowiednio o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem turystyki kwalifikowanej,
2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
3) uprawianiem sportów ekstremalnych,
4) wyczynowym uprawianiem sportów,
5) następstwami chorób przewlekłych,
6) wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.
13. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczenie w wariantach: Standard, Standard Plus lub VIP może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”,
2) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.
14. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia obejmującej: ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu; ubezpieczenie pomocy w podróży; ubezpieczenie bagażu podróżnego; ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”; ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej, Towarzystwo wykonuje za pośrednictwem Centrum Pomocy, którego numer telefonu, faksu i sms, są podane na do kumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
15. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wykonywane są bezpośrednio przez
Towarzystwo.
§ 2 Definicje
1. akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych w szczególności działania straży pożarnej, policji lub
innych służb publicznych;
2. bagaż podróżny – rzeczy należące do Ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej;
3. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę pod numerem telefonu, faxu i sms, wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
4. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawiać się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle;
5. choroba przewlekła – zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
6. choroba psychiczna – zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (kod ICD: F00-F99), a także depresja i nerwica;
7. choroba tropikalna – choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych;
8. deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
9. dewastacja – rozmyślne działanie skutkujące zniszczeniem/uszkodzeniem przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się
również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem dokonania lub dokonaniem rabunku lub kradzieży z włamaniem;
10. dom – samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem i piwnicą;
11. dym i sadza – zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem:
1) spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych,
2) pożaru, niezależnie od miejsca jego powstania;
12. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
13. franszyza redukcyjna (udział własny) – kwota, o którą Towarzystwo zmniejsza ustalone łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia;
14. grad – opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;
15. huragan – wiatr osiągający prędkość co najmniej 88 km/h i wyrządzający masowe szkody. Prędkość wiatru powinna być potwierdzona przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
16. koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
17. kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo
podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub
w wyniku rabunku;
18. kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy Ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania
poza krajem którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
19. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie po naturalnych zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał;
20. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
21. leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
22. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
23. mieszkanie – znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiąca na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności Ubezpieczonego, a także lokal, do którego przysługuje Ubezpieczonemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stanowi miejsce stałego zamieszkania Ubezpieczonego;
24. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
25. miejsce ubezpieczenia – adres mieszkania lub domu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym znajdują się przedmioty objęte ochroną
ubezpieczeniową;
26. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
27. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
28. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
29. osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie;
30. osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie w czasie podróży zagranicznej, celem sprowadzenia do kraju;
31. osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia;
32. osoba wezwana do towarzyszenia – osoba towarzysząca lub inna wskazana przez Ubezpieczonego lub Centrum Pomocy, która przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, w przypadku braku osoby towarzyszącej lub w przypadku gdy stan zdrowia osoby towarzyszącej uniemożliwia jej towarzyszenie Ubezpieczonemu w trakcie leczenia lub transportu;
33. osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością człowieka;
34. podróż zagraniczna:
1) pobyt Ubezpieczonego poza granicami Polski,
2) w sytuacji jeśli krajem rezydencji dla Ubezpieczonego jest kraj inny niż Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. 1;
35. pomieszczenia przynależne – pomieszczenia budynku wielorodzinnego znajdujące się w wyłącznym użytkowaniu Ubezpieczonego, do których nie prowadzi bezpośrednie przejście z części mieszkalnej;
36. powódź – nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek:
1) nadmiernych opadów atmosferycznych,
2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
3) topnienia kry lodowej,
4) tworzenia się zatorów lodowych,
5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych;
37. pożar – działanie ognia, który rozszerzył się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile;
38. przedmioty osobistego użytku – środki higieny osobistej, w tym jednorazowa maszynka do golenia, bielizna osobista stosowna do pory roku, płyn oraz opakowanie do soczewek;
39. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
40. ruchomości domowe – przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób bliskich, znajdujące się w mieszkaniu lub domu, za które uważa się wyłącznie:
meble wszelkiego rodzaju (w tym również wbudowane), sprzęt AGD (w tym również zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do nich, a także części do samochodów, motocykli, motorowerów, elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograficzny, komputerowy, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, konsole do gier, odtwarzacze Mp3;
SE 41. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
42. sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
SR 43. sporty wysokiego ryzyka – jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurfing;
44. stałe elementy mieszkania lub domu – tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w mieszkaniu lub domu w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi:
1) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody,
2) zlewozmywak, kuchnia gazowa,
3) przegrody/ścianki działowe,
4) drzwi wraz z futrynami i zamkami,
5) okna łącznie ze szkleniem, ościeżnicami i zamknięciami,
6) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi,
7) obudowy instalacji i grzejników,
8) powłoki malarskie,
9) tynki ścian i sufitów,
10) okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,
11) podłogi,
12) podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawy oświetlenia, wentylatora, zakończenia instalacji przeciwpożarowej,
13) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki),
14) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory,
15) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego;
45. stłuczenie szyb – rozbicie szyb w drzwiach i oknach, z wyłączeniem szyb stanowiących zabudowę balkonów/loggi/tarasów;
46. szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy;
47. szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
48. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą w Polsce, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 37 800 000 zł;
49. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub
kończyny;
50. trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi;
51. Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty składki;
52. Ubezpieczony – Ubezpieczający, a w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek osoba fizyczna, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
53. uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia;
54. uderzenie pojazdu mechanicznego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu;
55. upadek pojazdu powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
56. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie nie wyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie
przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
SK 57. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy: uprawianie narciarstwa, jazda na rowerze, pływanie żaglówką i kajakiem, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep-safari;
58. wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom jakie należy ponieść w celu odbudowy/odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu z przed zdarzenia (z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów) lub koszty zakupu przedmiotu porównywalnej jakości, klasy;
59. wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanym dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników – obowiązuje warunek – aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego cienieniem zewnętrznym, a także eksplozję materiałów wybuchowych (np. podłożenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych);
SW 60. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
61. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – podjęcie przez Ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania,
zwiększające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się:
1) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
2) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
3) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
4) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
5) działania i wykonywanie czynności pod wodą;
62. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary wskutek:
1) awarii przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2) awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych, itp.,
3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
4) awarii instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodnokanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody,
6) zalania wodą pochodzącą z:
a) urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki i innych na skutek ich awarii,
b) opadów atmosferycznych,
c) uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii,
d) innego lokalu w budynku wielorodzinnym,
7) zalania przez osoby trzecie
...
Cały regulamin ubezpieczenia dostępny jest pod linkiem:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World 
Szczegółowe informacje dotyczące produktów udzielane są bezpośrenio w naszym biurze podczas sprzedaży.
Prosimy o:
kontakt (kliknij)

powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2021. All rights reserved.